JAK UDZIELAĆ I ROZLICZAĆ DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY?

W naszej praktyce zawodowej w pracy z gminami często spotykamy się z problemami dotyczącymi właściwego przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przeznaczonych dla instytucji kultury pracujących na terenie danej gminy. Pierwszą krokiem do lepszego zarządzania tymi dotacjami jest przestrzeganie zasad kontroli zarządczej i – co za tym idzie – ustalenie jasnych zasad dotyczących przyznawania, przekazywania i rozliczania takich dotacji. W tym artykule omawiamy istniejące regulacje związane z tą tematyką. 

REGULACJE DOTYCZĄCE ZASAD PLANOWANIA I PRZEKAZYWANIA DOTACJI OŚRODKOWI KULTURY

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o działalności kulturalnej jest organizatorem, ale zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd, tj. Wójt sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu JST.

Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

SPOSÓB ROZLICZANIA

Należy ponadto pamiętać, że zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych środki z dotacji podlegają szczególnym zasadom rozliczania.

Jednocześnie należy wskazać, że zarówno przepisy ustawy o finansach publicznych, jak i ustawy o działalności kulturalnej nie wprowadzają wymogu ustalenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w drodze odrębnego aktu, jednak dotacja ta jest wydatkiem budżetu ujętym w planie wydatków, ustalonym przez organ stanowiący w uchwale budżetowej.

Zauważyć należy, że w odróżnieniu od dotacji celowych przekazanie dotacji podmiotowej nie obliguje organu wykonawczego tj. Wójta do zawarcia umowy – nie znajduje zastosowania art. 250 ustawy o finansach publicznych, który odwołuje się jedynie w swej treści do dotacji celowych.

Wójt jest zobowiązany wyznaczyć zasady planowania, przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej, posiłkując się przepisami dotyczącymi kontroli zarządczej tj. w art. 68 i następnych ustawy o finansach publicznych przykładowo w formie zarządzenia Wójta.

NARZĘDZIA NADZORU

W ramach powyższego dokumentu Wójt w ramach sprawowanego nadzoru w celu dokonania oceny prawidłowej realizacji zadań przez ośrodek kultury m.in. w zakresie wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem dotacji podmiotowej może określić m.in.:

– jaki dokument ośrodek kultury i w jakim terminie musi złożyć, aby mógł się ubiegać o przyznanie dotacji w danej wysokości (to również daje możliwość Wójtowi jako odpowiedzialnemu za budżet gminy, z uwagi na jasność w ustalaniu wysokości kwot budżetu gminy),

– określenie sposobu dokonywania zmian planu finansowego w związku ze zmianą kwoty dotacji,

– sposób dokonywania zmian planu finansowego – w jakich terminach i w jakich wysokościach będzie przekazywana dotacja z gminy do instytucji i w jakim terminie np.1/12 co miesiąc,

– wzór sprawozdania w zakresie rozliczenia dotacji i w jakich terminach to należy składać (określenie terminów składania przedmiotowego dokumentu i określenie jego szczegółowego zakresu zminimalizuje ryzyko Wójta jako odpowiedzialnego za wykonanie budżetu gminy w zakresie nieprawidłowego wykorzystania dotacji przez ośrodek kultury tj. nie na cel wskazany w art. 28 ust. 3 o działalności kulturalnej „na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów”)


– tryb przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji.

Mamy nadzieję, że artykuł ten przybliżył Państwu prawne aspekty kontroli zarządczej w zakresie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury i pozwoli lepiej zaimplementować je w Państwa gminie.

Jeśli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top