Audit4You

Audit4You

Regulamin sklepu

Ogólne warunki sprzedaży produktów
cyfrowych w serwisie www.audit4you.pl

     1.Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa
zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.audit4you.pl,
oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów digitalowych.

1.2. Integralną część Regulaminu
stanowi 
Polityka prywatności. Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o
warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia
dotyczące specjalnych promocji, gwarancji, lub innych warunków szczególnych.

1.3. Użytkownikiem może zostać
wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie
działalność w formie spółki cywilnej.

2.   Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie
pojęcia oznaczają:

2.1. Barbara Ciemała
Audit4You Usługi audytu i doradztwa 
– właściciel i administrator
Audit4You.

2.2. Serwis –
internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów.
Adres internetowy Serwisu to http://www.audit4you.pl wraz jego subdomenami i
dedykowanymi stronami produktowymi.

2.3. Użytkownik –
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt
za pomocą Serwisu.

2.4. Materiały –
jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne
pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

2.5. Materiały Dodatkowe –
jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

2.6. Produkt –
usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych
w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Barbara
Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa na rzecz Użytkownika, za
pośrednictwem Serwisu.

2.7. Produkt Bezpłatny –
Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Barbara
Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa na rzecz Użytkownika, za
pośrednictwem Serwisu.

2.8. Świadczenie usługą drogą
elektroniczną
 — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i
odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne
żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo
telekomunikacyjne.

2.9. Płatności drogą
elektroniczną
 — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym
karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający
Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Barbara Ciemała
Audit4You Usługi audytu i doradztwa.

2.10. Operator Systemu
Płatności
 — wybrany przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i
obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości
internetowej.

2.11. Środki komunikacji
elektronicznej
 — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności poczta elektroniczna.

2.12. Cookie —
plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku
twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku
cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego
komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych
użytkowników Internetu.

2.13. Hasło –
oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę,
wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

2.14. Konto Użytkownika –
oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika,
uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

3.   Postanowienia
ogólne

3.1. Każdy użytkownik Internetu
może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane
są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie
stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3.2. Materiały zamieszczone w
Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw.
layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach
internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw
majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków
towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony
prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż
przewidziano w niniejszym Regulaminie.

3.3. Serwis może być wykorzystywany
jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności
oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają
niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3.4. Użytkownicy mogą korzystać z
Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług,
usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez
niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

4.   Rejestracja

4..1 Korzystanie z Serwisu możliwe
jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest
dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść
Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia
świadczenie usługi przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa.

4.2. Rozpoczęcie świadczenia Usług
następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza
rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia Konta i zaakceptowania
Regulaminu

4.3. Użytkownik wysyłając formularz
rejestracyjny oświadcza, że:

1.   
 a) podane w nim dane są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

2.   
 b) zapoznał się z Regulaminem
i zobowiązuje się go przestrzegać.

4.4. Użytkownicy zobowiązani są do
zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta
w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru
odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy
użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za
działania Użytkownika.

5.   Konto Użytkownika

5.1. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto
przypisane do adresu email wybranego przez Użytkownika.

5.2. Użytkownik podając adres email
w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie
spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Barbara Ciemała Audit4You Usługi
audytu i doradztwa.

5.3. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie
email, a utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w
ramach Serwisu lub jeżeli Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa
poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem,
dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa. O odmowie
utworzenia Konta Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa
poinformuje Użytkownika w terminie 48 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

5.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do
Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z
adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na
skutek ich ujawnienia.

6.   Korzystanie z Serwisu

6.1. Za pośrednictwem Serwisu
Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.

6.2. Dokonując zakupu Produktu
Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na
korzystanie z wybranego Produktu.

6.3. Jeżeli w ofercie lub opisie
Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na 365 dni. Jeżeli w
Serwisie, lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej Użytkownik może korzystać
z produktu nieograniczoną ilość razy. Sprzedaż Produktu może być ograniczona
czasowo w sposób określony w Serwisie.

6.4. Użytkownik nie ma prawa
udzielać sublicencji.

6.5. Każde zamówienie potwierdzane
jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej
podany przez Użytkownika.

6.6. Produkt zostanie udostępniony
dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim
koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu
potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email,
zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

6.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do
Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

7.   Płatności

7.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za
Produkt za pośrednictwem Przelewy24.

7.2. Płatności za pośrednictwem
Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym
instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności
daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

7.3. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa udostępnia formularz transakcji dostarczany przez
Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do
Operatora Systemu Płatności, Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa nie ma do nich dostępu.

7.4. Po wybraniu formy płatności za
pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie
przekierowywany odpowiednio:
(I) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna
służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności,
(II) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę
logowania odpowiedniego banku.

7.5. W celu dokonania płatności
Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych
odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez
tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w
formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie
uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

7.6. Wszelkie płatności
elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora
Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Barbara Ciemała Audit4You Usługi
audytu i doradztwa nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

7.7. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności
dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia
wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub
legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może
odmówić Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa. Operator Systemu
Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności
finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i
mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać
niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika
do danej grupy ryzyka.

7.8. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w
przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami
powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za
niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub
weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika
nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie
transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych
zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

7.9. Wszystkie ceny podane w
serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od
towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane są
na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do
faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

7.10. Podczas obniżki ceny
produktu na naszej stronie internetowej, kupujący jest informowany o
poprzedniej cenie obowiązującej przez ostatnie 30 dni. Jeśli produkt jest
dostępny krócej niż 30 dni, podawana jest cena istniejąca podczas jego wprowadzenia.

8.   Zasady korzystania z zakupionych Produktów

8.1. Wszelkie Produkty udostępniane
za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

8.2. Zakupione Produkty mogą być
trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w
Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają
danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia
Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w
niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający
Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie
podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego
oznaczenia.

8.3. Użytkownik może dokonać
zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub
periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej
określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.

8.4. W przypadku wyboru przez
Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia
pobierana jest przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa w
określonym dniu każdego miesiąca.

8.5. Cena Produktu jest opłatą za
całość usługi szkoleniowej. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty, ani
moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych
niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Produkt, zatem w przypadku płatności
ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania
korzystania z Produktu przez Użytkownika z przyczyn nieleżących po stronie
Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa.

8.6. Dokonanie płatności stanowi
usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora
Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument
płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na
danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Barbara Ciemała Audit4You Usługi
audytu i doradztwa. Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa nie
świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.

8.7. W przypadku wyboru przedpłaty
i płatności ratalnej, jeżeli Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie
za Produkt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jest ona uprawniona do
zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania
należności. W takim wypadku Użytkownik z obowiązany jest niezwłocznie uiścić
ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny, lub
którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez
Użytkownika.

8.8. Użytkownik może korzystać z
zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli
odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu
zapoznania się z treścią utworu.

8.9. Użytkownik nie ma prawa do
powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we
fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub
innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone
jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

8.10. Użytkownik zobowiązany jest
dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób
niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich
sytuacji, Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa może kierować
roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw
do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

8.11. Wyniki wdrożeń oraz
wykonywanych audytów  demonstrowane na kursach i szkoleniach
przygotowanych przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa z
siedzibą  ul. Orkana 14/3a 40-553 Katowice, www.biznespodlupa.com są
przykładem możliwych rezultatów ochrony biznesu.  Efekty biznesowe
prezentowane w kursach nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki i
efekty wdrożenia. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od
indywidualnych możliwości, rzetelności pracy, umiejętności i doświadczenia w
biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, profesjonalizmu
oraz zaangażowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
innych czynników.

8.12. Dla osiągnięcia prawidłowych
efektów zakładanych u Użytkownika przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu
i doradztwa koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w
szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń,
aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna
praca w sposób wskazywany przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa.

9.   Reklamacje

9.1. Wszelkie zakłócenia w
funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i
reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy 
kontakt@audit4you.pl Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy
rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej
reklamacji Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa poinformuje
Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez
Użytkownika w trakcie rejestracji.

9.2. Reklamacja winna zawierać
oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację)
oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

9.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu
reklamacji przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa,
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie
Produktu którego reklamacja dotyczy.

9.4. Użytkownikowi nie przysługuje
prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość zgodnie z art. 38ust. 13 ustawy o prawach konsumenta gdyż przedmiotem
umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

10.Zmiany regulaminu

10.1. Niniejszy dokument może
ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian
Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną
poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę
Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w
terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez
Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej
treści Regulaminu.

11.Wyłączenie odpowiedzialności

11.1. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za
straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z
Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych
w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych
na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

11.2. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą
Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

11.3. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa – o ile wadliwe działanie jest spowodowane
okolicznościami niezależnymi od Barbara Ciemała Audit4You Usługi audytu i
doradztwa i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej
staranności –nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu
transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu
informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

11.4. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu
Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do
Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub
jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Barbara
Ciemała Audit4You Usługi audytu i doradztwa.

12.Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie zmiany zamówień na
Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

12.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek
postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub
niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i
wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

13.3. Barbara Ciemała Audit4You
Usługi audytu i doradztwa zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia
wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego
Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem,
przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa
Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.
Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni
od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

Scroll to Top