Audit4You

Audit4You

USŁUGI DLA Prawników i Sądów

Dziedzina ekonomii śledczej, którą reprezentujemy, skupia się na prowadzeniu dogłębnych analiz, tworzeniu merytorycznych ekspertyz oraz opinii dla naszych klientów. Oferujemy nasze wsparcie, by dostarczyć rzetelne i precyzyjne informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenie w procesach sądowych oraz innych sprawach prawnych.

Jako Biegli Sądowi z zakresu ekonomii śledczej, świadczymy usługi wykonywania ekspertyz, analiz oraz opinii przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Katowicach oraz Bydgoszczy. Nasza działalność w ramach ekonomii śledczej obejmuje różnorodne aspekty, a nasze usługi opierają się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów w dziedzinie ekonomii śledczej. Wspieramy klientów w uzyskiwaniu klarownych analiz ekonomicznych, które stanowią istotne narzędzie w procesach prawnych oraz działaniach podejmowanych w celu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości.

USŁUGI

Opinia biegłego sądowego

Opinia biegłego sądowego to  dostarczanie rzetelnych, obiektywnych i profesjonalnych informacji, które stanowią istotny element w procesach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych przez prokuratury.

Nasze opinie oparte są na dogłębnych analizach ekonomicznych i starannym badaniu dowodów w następujących obszarach:

badaniu przepływu środków pieniężnych w kontekście prania brudnych pieniędzy

ocenie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (zarówno dokumentacji papierowej, jak i zapisów w systemach finansowo-księgowych)

analizie powiązań kapitałowo-osobowych w spółkach oraz przepływach finansowych w podmiotach powiązanych,

ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz badaniu przesłanek obligujących do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

analizie wydatkowania i rozliczania dotacji z różnych źródeł,

wykrywaniu oszustw, korupcji i nadużyć pracowniczych,

✓ analizie procesów zamówień publicznych

badaniu działalności banków, parabanków, funduszy inwestycyjnych i biur maklerskich.

Opinie prywatne

Usługa skierowana do firm, kancelarii prawnych i osób fizycznych, które mają zastosowanie w różnego rodzaju sprawach prawnych. Opinie te mogą być wykorzystane zarówno w postępowaniach karnych, gospodarczych, jak i cywilnych oraz w celach prywatnych.

Sporządzenie opinii poprzedza analiza wstępna – ma ona na celu ocenę, czy dostarczony przez klienta materiał dowodowy jest wystarczający do przeprowadzenia ekspertyzy i pomaga określić zakres pracy oraz potrzebne kroki związane z tworzeniem opinii ekonomicznej.

Koszt tej analizy wstępnej wynosi od 640 zł netto, a jego wysokość zależy od ilości dostarczonego materiału dowodowego.

Analiza e- Discovery

Analiza e- Discovery  – to analiza dużej ilości danych pochodzących z różnych źródeł przy pomocy narzędzia informatycznego  INTELLA e-discovery.  W ramach tego procesu, przeprowadzamy  analizę danych i informacji dostarczonych przez klienta, pochodzących z różnych źródeł elektronicznych, takich jak bazy danych, twarde dyski, chmury, laptopy, telefony czy systemy finansowo-księgowe. Celem analizy jest identyfikacja  istotnych informacji w złożonych zbiorach danych oraz dostarczenie rzetelnych i istotnych dowodów, które mogą być wykorzystane w procesach sądowych, postępowaniach wewnętrznych lub audytach.

Więcej na temat tej metody dowiesz się z mojego artykułu “Metoda e-odkrywania szansą na szybkie i skuteczne wykrycie nadużyć w firmie”, który ukazał się w czasopiśmie Credit Manager Magazine.

Szkolenia

Wkrótce w naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia:

Ekonomia śledcza dla prawników

Zabezpieczanie dokumentacji w postępowaniach gospodarczych

Jeśli wybrałeś usługę lub chcesz nam zadać dodatkowe pytania, napisz lub zadzwoń.

Czym zajmuje się ekonomia śledcza?

Ekonomia śledcza, jako stosunkowo młoda dziedzina, skupia się na gromadzeniu oraz analizie danych ekonomicznych, w celu wykrycia różnorodnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Jej obszar działania nie ogranicza się wyłącznie do rachunkowości śledczej, czyli dokumentów księgowych spółek i innych podmiotów. Wręcz przeciwnie, obejmuje szereg zagadnień i sfer działalności badanego podmiotu, które mogą wpływać na jego aspekty finansowe.

Co to jest ekonomia śledcza?

Definicję ekonomii śledczej można sprowadzić do umiejętności odnajdywania dowodów nieprawidłowości czy nadużyć, umiejętnego układania ich w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy oraz prezentowania pełnego obrazu sytuacji, wraz z oszacowaniem szkód, zakresu nadużyć i identyfikacją odpowiedzialnych za te działania.

Jak wygląda proces analizy?

Kluczowym etapem w analizie ekonomii śledczej jest dokładne pozyskiwanie oraz skrupulatna analiza dowodów, mająca na celu przygotowanie klarownych raportów i opinii, które można wykorzystać w procesach sądowych lub wyjaśniających, jak na przykład wewnątrz spółek.
Niezwykle ważne jest, aby w toku badań w dziedzinie ekonomii śledczej skupić się nie tylko na pozyskiwaniu materiału dowodowego, ale także na dokładnej analizie. Dzięki temu można stworzyć raporty z analiz, czyli opinie, które stanowią cenne wsparcie dla procesów sądowych oraz wyjaśniających, takich jak dochodzenia prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Dokumentowanie wyników analiz.

Jednym z kluczowych wyzwań w analizach ekonomii śledczej jest potrafić wyjaśnić często złożone wyniki analiz ekonomicznych w sposób prosty i zrozumiały dla różnorodnych odbiorców. W większości przypadków odbiorcami takich raportów są prawnicy, jak sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci, którzy mogą nie mieć wiedzy w dziedzinie ekonomii. Nasze ekspertyzy cechuje zdolność przekazywania skomplikowanych zagadnień w sposób przystępny dla każdego.

Jak pracuje nasz zespół?

Nasz zespół specjalistów w ekonomii śledczej posiada unikalne umiejętności przedstawiania zawiłych treści w sposób zrozumiały. Oprócz tego, nasza metodyka pozyskiwania i analizowania materiału dowodowego oraz wyciągania wniosków przyczynowo – skutkowych stanowi naszą przewagę konkurencyjną.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy dla organów kontroli, takich jak Najwyższa Izba Kontroli czy organy skarbowe, jesteśmy cenionymi ekspertami w tej dziedzinie. Nasze wnioski, szczególnie w sprawach karnych, są solidnie potwierdzone rzetelnie zebranym materiałem dowodowym, opiniowaliśmy wiele spraw dla organów ścigania oraz sądów.

Nasze analizy i opinie są efektem pracy zespołowej, która angażuje różne perspektywy, w tym księgowych, biegłych rewidentów, prawników i audytorów. Wspólna praca prowadzi do stworzenia profesjonalnych wniosków, opartych na interdyscyplinarnej pracy zespołu analityków.

Jak analizujemy materiał pochodzący z różnych źródeł?

W przypadkach, gdy materiał dowodowy występuje w formie elektronicznej i wymaga współpracy z informatykami, ściśle współpracujemy z zespołem informatyków śledczych. W pełni angażujemy się w te sprawy, pracując w zespole nad dostarczonym materiałem dowodowym na każdym etapie tworzenia opinii. Nasze opinie są wszechstronne, obejmujące zarówno aspekty ekonomii, jak i informatyki śledczej.

W naszych analizach wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne, takie jak program INTELLA e-discovery, aby dokładnie przetworzyć i zanalizować dostarczone dowody. Nasze wnioski opierają się na różnych źródłach materiału dowodowego, takich jak elektroniczne systemy finansowo-księgowe, poczta elektroniczna, bazy danych, rozmowy telefoniczne, dyski twarde, źródła osobowe oraz dokumentacja papierowa.
Wszystkie te elementy razem umożliwiają nam formułowanie rzetelnych wniosków na podstawie różnorodnych źródeł informacji, pochodzących zarówno z dziedziny ekonomii, jak i informatyki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami, napisz lub zadzwoń.

Scroll to Top