Audit4You

Audit4You

USŁUGI DLA Samorządów

W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie finansami oraz procesami administracyjnymi jest niezwykle istotne dla samorządu terytorialnego.

Nasza firma przeprowadza audyty, świadczy usługi doradcze, a także szkoli zarządy i pracowników.

USŁUGI

Audyt śledczy

Audyt śledczy to dokładne i gruntowne badanie obszaru finansowego w celu wykrycia nieprawidłowości, ustalenia przyczyn ich wystąpienia i skutków finansowych oraz identyfikacji osób odpowiedzialnych, które mogą mieć cechy nadużyć, oszustw lub niegospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Więcej na temat audytu śledczego przeczytasz TUTAJ.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna działalność, której głównym celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz udzielanie doradztwa. Jest to narzędzie służące do monitorowania i oceny kontroli zarządczej w praktyce, a także źródło rekomendacji i zaleceń mających na celu usprawnienie działalności.

Świadczymy usługi w zakresie pełnienia funkcji audytora wewnętrznego zgodnie z art. 275 ust.2 oraz art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług audytu wewnętrznego.  Posiadamy uprawnienia określone w art. 286 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ww. ustawy.

Audyt KRI

Audyt KRI (Krajowych Ram Interoperacyjności) to proces przeprowadzania oceny zgodności działań jednostki samorządu terytorialnego z odpowiednimi regulacjami i wytycznymi, mający na celu zapewnienie spełnienia wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych standardów dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i wymiany informacji.

Usługi doradcze

Usługa doradcza dla samorządów polega na świadczeniu wsparcia w formie doradztwa oraz konsultacji dla kierownictwa Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania zadaniami urzędu, nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi, wdrożenia rekomendacji pochodzących z audytów lub kontroli, oraz innych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu.

Szkolenie

Kontrola zarządcza

Usługa szkoleniowa oferowana przez naszą firmę ma na celu pomóc pracownikom urzędu w praktycznym i efektywnym wdrożeniu metod zarządzania jednostką, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 68 ustawy o finansach publicznych. Naszym celem jest uczynienie procedur kontroli zarządczej nie tylko teoretycznymi wytycznymi w segregatorze, ale przede wszystkim praktycznymi narzędziami, które pomogą kierownikowi jednostki w sprawnym zarządzaniu urzędem.

Szkolenie

Cyberbezpieczeństwo

Nasze specjalistyczne szkolenia koncentrują się na aspektach związanych z użytkowaniem systemów informatycznych przez pracowników samorządowych. Celem tych szkoleń jest zwiększenie świadomości pracowników w zakresie identyfikacji i unikania potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem oraz umiejętność właściwego reagowania na sytuacje związane z bezpieczeństwem informacji.

Jeśli wybrałeś usługę lub chcesz nam zadać dodatkowe pytania, napisz lub zadzwoń.

Dlaczego przeprowadzamy audyt wewnętrzny?

Skuteczne zarządzanie finansami i procesami

Audyt wewnętrzny jest kluczowym narzędziem, które pomaga w ocenie i poprawie funkcjonowania instytucji publicznych, odgrywa ogromną rolę w skutecznym zarządzaniu finansami oraz procesami administracyjnymi w samorządzie terytorialnym.

Szczególnie w samorządzie terytorialnym, przejrzystość finansowa jest kluczowa. Audyt wewnętrzny pozwala na rzetelną analizę wydatków, dochodów oraz inwestycji. Dzięki temu zarządy miast, gmin i powiatów posiadają lepszą kontrolę nad budżetem oraz eliminację potencjalnych nadużyć.

Dzięki audytowi wewnętrznemu można osiągnąć większą przejrzystość, zminimalizować ryzyko oraz doskonalić działanie instytucji. To narzędzie, które przyczynia się do efektywnego funkcjonowania społeczności lokalnych.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie pełnienia funkcji audytora wewnętrznego zgodnie z art. 275 ust.2 oraz art. 278 ust.3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług audytu wewnętrznego.  Posiadamy do tego odpowiednie uprawnienia określone w art. 286 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ww. ustawy.

Nasza oferta obejmuje między innymi audyty:

W Urzędzie Miasta lub Gminy

  • Prawidłowości i rzetelności realizacji zadań własnych gminy.
  • Prawidłowości i rzetelności realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
  • Efektywności i prawidłowości pracy pracowników urzędu – audyt organizacyjny.
  • Efektywności i gospodarności realizacji projektów.
  • Gospodarki finansowej urzędu oraz organu gminy.
  • Prawidłowości, celowości i rzetelności wykorzystania dotacji celowych.

W Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych

Audyt wewnętrzny obejmuje również samorządowe jednostki organizacyjne, takie jak instytucje kultury, ośrodki sportu, miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej, jednostki oświatowe oraz centra usług wspólnych.

Badamy:

  • Prawidłowość i rzetelność planowania środków na działalność statutową.
  • Gospodarność i prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych z urzędu miasta na realizację zadań.
  • Prawidłowość i rzetelność realizacji zadań ustawowych oraz statutowych.
  • Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji.

Kontrola zarządcza - kontrolowanie czy zarządzanie?

Kontrola zarządcza to sposób zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, czyli miastem, gminą lub powiatem, tak aby wykonywać zadania zgodnie z prawem, oszczędnie, efektywnie oraz terminowo.  Ważna jest także ochrona zasobów i zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych, a wszystko to oparte na polityce zarządzania ryzykiem.

Nasza firma oferuje praktyczne i efektywne wdrożenie metody zarządzania jednostką, zgodnie z zapisami art. 68 ustawy o finansach publicznych.

Naszym celem we współpracy z klientem jest, aby procedury kontroli zarządczej, które zostały ustalone w jednostce nie były jedynie “martwymi” zasadami wpiętymi w segregatorze pn. “Kontrola zarządcza”, ale stały się użytecznymi narzędziami wspierającymi kierownika jednostki w sprawnym zarządzaniu urzędem.

Oferta naszej firmy obejmuje różne etapy i narzędzia, które pozwolą lepiej zarządzać, wykonywać zadania zgodnie z prawem oraz osiągnąć cele samorządu terytorialnego.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Doradztwo w zakresie kontroli zarządczej. Pomoc w zorganizowaniu i skoordynowaniu procesu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego.

Polityka zarządzania ryzykiem.  Stworzenie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem, która pomoże lepiej kontrolować ewentualne zagrożenia.

Szkolenia pracowników.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych, aby nauczyć ich praktycznego stosowania procedur kontroli zarządczej.

Badania systemu kontroli zarządczej – Audyt.  Niezależne i obiektywne badania istniejącego systemu kontroli zarządczej, czyli tzw. audyt, który wykaże mocne strony oraz obszary do poprawy.

Skorzystaj z wiedzy najlepszych ekspertów!

Nasza firma oferuje również wsparcie w formie doradztwa, bieżących konsultacji oraz szkoleń. Te działania mają na celu wdrożenie rekomendacji, które wynikły z przeprowadzonego audytu lub kontroli, a także poszerzenie wiedzy oraz świadomości pracowników w obszarach wynikających zarówno z realizacji zadań lokalnych samorządów, jak i zadań w ramach administracji rządowej.

Wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania, które dokładnie odpowiadają potrzebom Urzędu. Proponowane przez nas rozwiązania są dokładnie dostosowane do specyfiki samorządu. Dzięki temu proces implementacji rekomendacji jest efektywny i osiąga zamierzone cele, przyczyniając się do doskonalenia działania instytucji.

Nasze praktyczne warsztaty szkoleniowe obejmują tematy finansowe, zarządzanie procesami, komunikację oraz kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem. Dzięki nim pracownicy oraz kadra zarządzająca mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobyć nową wiedzę.

Nasza oferta szkoleń obejmuje:

Wzmacnianie wiedzy finansowej.  Nasze praktyczne warsztaty szkoleniowe z obszaru finansów pozwalają pracownikom i kadrze zarządzającej zrozumieć skomplikowane kwestie finansowe. To umożliwia instytucjom samorządowym podejmowanie lepiej przemyślanych decyzji finansowych.

Doskonalenie zarządzania procesami. Szkolenia z zarządzania procesami pozwalają pracownikom efektywnie optymalizować działania i procedury. Dzięki identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia, instytucje samorządowe mogą działać bardziej efektywnie.

Skuteczna komunikacja.  Komunikacja stanowi kluczowy element w samorządzie. Nasze szkolenia z komunikacji pozwalają pracownikom doskonalić umiejętności interpersonalne oraz skuteczne przekazywanie informacji wewnątrz i na zewnątrz instytucji.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. Uczestnicząc w szkoleniach z kontrola zarządczą i zarządzania ryzykiem, pracownicy samorządowi zdobywają narzędzia umożliwiające skuteczne monitorowanie działań oraz minimalizowanie potencjalnego ryzyka.

Kto jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo w jednostce samorządu terytorialnego?

W dzisiejszych czasach, wymiana informacji w formie elektronicznej stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania administracji publicznej. Aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo tej wymiany, istotne było wprowadzenie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI). KRI określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych oraz zasad bezpieczeństwa przy wymianie informacji.

Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w jednostce samorządu terytorialnego leży w gestii kierownika jednostki  W obecnych czasach, zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji stają się coraz bardziej skomplikowane i powszechne. Dlatego też, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych oraz systemów informatycznych jest jednym z kluczowych obowiązków wójta, burmistrza czy prezydenta.

W ramach działań kontroli zarządczej, realizowanych w strukturach urzędu, istotne jest zagwarantowanie, że system kontroli zarządczej funkcjonuje sprawnie i skutecznie w zakresie zadań podejmowanych przez pracowników urzędu w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Ustalenie oraz  przestrzeganie wewnętrznych regulacji oraz najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji  zapewni efektywną ochronę przed ryzykiem naruszenia poufności, integralności oraz dostępności danych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w kontrolami w organach administracji rządowej oraz w samorządzie terytorialnym, jesteśmy w stanie przygotować jednostki samorządu terytorialnego do skutecznej realizacji wymogów. Nasze kompetencje pozwalają nam działać w taki sposób, by kontrola czy audyt, który zostanie przeprowadzona w danej jednostce, przebiegła w sposób efektywny i zgodny z obowiązującymi standardami.

Nasza oferta w powyższym zakresie obejmuje:

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa od strony użytkownika – pracownika samorządowego.  Dla efektywnej ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, oferujemy specjalistyczne szkolenia, które skupiają się na aspektach związanych z użytkowaniem systemów informatycznych przez pracowników samorządowych. Nasze szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakresie identyfikacji i unikania potencjalnych zagrożeń oraz właściwego reagowania na sytuacje związane z bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia KRI w zakresie efektywnego działania i funkcjonowania systemu w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności – praktyczne podejście audytora i kontrolera.  Oferujemy szkolenia związane z praktycznym wdrożeniem Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych audytorów i kontrolerów, co gwarantuje praktyczne podejście do tematu oraz dostarcza uczestnikom konkretnych narzędzi i strategii.

Audyty KRI – Jako część naszej oferty, przeprowadzamy audyty zgodnie z odpowiednimi regulacjami i wytycznymi. Nasze doświadczenie w pracy z organami administracji rządowej oraz samorządem terytorialnym pozwala nam na skuteczne przeprowadzenie audytów, które pozwolą jednostce samorządu terytorialnego spełnić wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności oraz minimalnych standardów dotyczących bezpieczeństwa i wymiany informacji.

Nadzór samorządu terytorialnego nad spółkami komunalnymi.

Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują wsparcie spółek komunalnych do realizacji obowiązków określonych przepisami prawa. Zadania te mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości lokalnej. Spółki komunalne korzystają z mienia komunalnego, choć ich celem nie jest generowanie zysku w tradycyjnym znaczeniu, lecz raczej zaspokajanie wspólnotowych potrzeb.

Mimo że nie podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych, są uważane za część tzw. sektora publicznego.

Spółki komunalne działają w różnych obszarach, takich jak –  pobór i uzdatnianie wody, dostarczanie energii cieplnej, gospodarka odpadami i ściekami, ochrona zdrowia, sport i rekreacja.

Warto jednak zaznaczyć, że nadzór samorządu nad działaniami spółek komunalnych jest obszarem często zaniedbywanym. Świadczą o tym wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), które wykazują braki w odpowiednim nadzorze nad spółkami komunalnymi, szczególnie w obszarze zarządzania finansami.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jako kontrolerów NIK oraz urzędu wojewódzkiego jak również audytorów wewnętrznych, doskonale znamy mechanizmy działania spółek komunalnych oraz urzędów. Posiadając tę wiedzę, jesteśmy w stanie doradzić, jak zintegrować zasady funkcjonowania obu obszarów oraz efektywnie działać, zarówno w spółkach, jak i w urzędach, w kontekście nadzoru nad spółkami komunalnymi.

Nasza oferta obejmuje:

Realizację przez zarząd JST uprawnień organu założycielskiego. Pomagamy w skutecznym wykonywaniu przez Zarząd JST swoich uprawnień jako organu założycielskiego spółek komunalnych, co obejmuje nadzór nad ich działalnością oraz realizację określonych celów.

Realizację przez zarząd jako udziałowca uprawnień w zakresie kontroli i nadzoru nad spółkami.  Wspieramy zarząd JST w pełnieniu roli udziałowca spółek komunalnych, zapewniając odpowiednią kontrolę oraz nadzór nad ich działalnością.

Prawidłowość wywiązywania się z zadań statutowych oraz rzetelność i gospodarność wydatkowania środków publicznych.  Oferujemy wsparcie w ocenie, czy spółki komunalne wypełniają swoje zadania statutowe oraz czy efektywnie i zgodnie z prawem gospodarują środkami publicznymi.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w jednym z opisanych obszarów, zadzwoń lub napisz do nas!

Scroll to Top