Audit4You

Audit4You

Audit4You

Spółki

Jeśli pełnisz ważną funkcję w Spółce jako członek zarządu, wspólnik lub inny odpowiedzialny pracownik, prawdopodobnie zadajesz sobie wiele pytań dotyczących Twojej roli i obowiązków.

Zapewniamy Cię, że możemy Ci pomóc odpowiedzieć na te pytania i dostarczyć pewności co do działania Spółki.

Wymogi prawne związane z Twoją funkcją: W trosce o Twoją spokojną głowę, dokładnie wyjaśnimy Ci, jakie dokładnie wymogi spoczywają na Tobie jako członku zarządu, wspólniku czy innej odpowiedzialnej osobie w organizacji. Będziemy analizować przepisy prawa, abyś mógł działać w pełni zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Spokój co do działań innych członków zarządu lub partnerów: Dzięki naszej pomocy będziesz mógł mieć pewność, że działania podejmowane przez innych członków zarządu lub partnerów są zgodne z przepisami prawa i interesami Spółki.

Kontrola wydatków Spółki: Przeprowadzimy szczegółową analizę, która pozwoli Ci na pełną wiedzę na temat wydatków Spółki. Będziesz mógł zyskać jasność, na co dokładnie są wydawane pieniądze i czy są one zgodne z przyjętą strategią finansową.

Monitorowanie pracy pracowników: Zapewnimy Ci narzędzia i wsparcie, aby móc efektywnie monitorować pracę pracowników. Dzięki temu będziesz wiedział, jak przebiega ich praca oraz czy działają uczciwie i rzetelnie.

Rzetelna księgowa i kontrola finansów: Zajmiemy się rzetelnym nadzorem nad pracą księgowej, abyś mógł mieć pełne zaufanie do zarządzania finansami Spółki.

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i dostarczyć profesjonalne wsparcie oraz rozwiązanie, które pozwoli Ci na pewne i efektywne działanie w Spółce.

Wybierz temat lub obszar, który Cię interesuje:

Wspólnicy, zarząd, prokurenci

Zabezpieczanie się przed nieuczciwymi działaniami wspólników czy członków zarządu jest kluczowe dla zapewnienia uczciwości i transparentności w działaniu spółki. Aby tego dokonać, warto wiedzieć, jakie kroki podjąć w tej kwestii.

Nasza oferta obejmuje poniższe działania:

Sprawdzenie obowiązujących w Spółce zasad: Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z regulaminami, umowami spółki oraz statutem, aby poznać zasady, na jakich opiera się funkcjonowanie spółki.

Zweryfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności: Istotne jest, aby każda osoba w zarządzie lub gronie wspólników miała wyraźnie określone zadania i odpowiedzialności, co pomaga uniknąć zamieszania i niejasności.

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla spółki: Przeprowadzenie szczegółowej analizy może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych działań, które mogą szkodzić interesom spółki.

Wypracowanie odpowiednich rozwiązań: Raz wykryte zagrożenia powinny zostać skutecznie przeciwdziałanie poprzez określenie odpowiednich procedur i polityk.

Zapewnienie klarownej komunikacji i informacji: Istotne jest, aby między członkami zarządu, wspólnikami czy partnerami istniała transparentna komunikacja i wymiana informacji, co pozwoli na lepsze zrozumienie działań podejmowanych w spółce.

Określenie zasad dysponowania majątkiem spółki: Wypracowanie jasnych i praktycznych zasad w zakresie zarządzania majątkiem spółki pomaga uniknąć nieporozumień i niejasności.

Wskazanie osoby decyzyjnej i sposobu raportowania: Ważne jest, aby wyznaczyć osobę, która podejmuje ostateczne decyzje i jasno określić, jak należy do niej raportować.

Precyzyjne określenie upoważnień i umocowań: Każdy członek zarządu, wspólnik czy partner powinien mieć jasno określone uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi oraz zaciągania zobowiązań i podpisywania umów.

Odpowiedzialność zarządu

Odpowiedzialność zarządu spółki w obszarze finansowym jest niezwykle istotna, ponieważ spoczywają na nim obowiązki wynikające głównie z przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości oraz ustawy podatkowe. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami finansowymi, wpływać negatywnie na wizerunek spółki, a nawet pociągnąć za sobą konsekwencje karne.

Jeśli chcesz być pewny, że jako członek zarządu spełniasz wszystkie wymogi prawne w zakresie finansów oraz upewnić się, że Spółka jest odpowiednio zabezpieczona, możemy Ci w tym pomóc.

Nasza oferta obejmuje:

⇒ Analizę obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości oraz polityki rachunkowości, aby upewnić się, że są one zgodne z przepisami prawa i odpowiednie dla potrzeb Spółki.

⇒ Sprawdzenie rzetelności i sprawdzalności prowadzonych ksiąg rachunkowych, aby zapewnić wiarygodność danych finansowych.

⇒ Weryfikację rzetelności sporządzanych sprawozdań, aby mieć pewność, że prezentują one rzeczywisty stan finansów Spółki.

⇒ Prawidłowość analizy zobowiązań pod kątem potencjalnych przesłanek o ogłoszenie upadłości, co pozwoli uniknąć nieprawidłowych decyzji w tym zakresie.

⇒ Sprawdzenie poprawności procedur windykacji należności, aby zapewnić optymalny przepływ finansowy i minimalizować ryzyko związane z niespłaconymi zobowiązaniami.

Finanse spółek

Uszczelnienie  i uzdrawianie przepływów finansowych.

Wielu przedsiębiorców w Polsce doświadcza skutków nadużyć finansowych, co jest niepokojącym trendem. Statystyki ukazują przerażający obraz, ponieważ odsetek firm padających ofiarą nadużyć rośnie z roku na rok. W 2018 roku było to 17%, a już w 2020 roku aż 49%.

Te liczby są alarmujące, a skutki nadużyć finansowych są bolesne dla wielu przedsiębiorców. Aż 61% z nich deklaruje, że straciło ponad 400 tysięcy złotych, a ponad 1/3 wskazuje, że ich straty sięgnęły ponad 4 miliony złotych!

Teraz, zanim padniesz ofiarą podobnych nadużyć, zadaj sobie pytanie: jak jest w Twojej firmie?

Twoja firma może być podatna na różne zagrożenia finansowe, dlatego warto zacząć działać już teraz. Przyjrzyj się swoim systemom i procedurom finansowym, upewnij się, że kompetencje odpowiedzialnej osoby są jasno określone i że każdy pracownik, który zajmuje się finansami, zna podstawowe zasady postępowania.

Nasza oferta obejmuje między innymi sprawdzenie oraz ustalenie:

kompetencji osoby odpowiedzialnej za finanse oraz jakie zostały wprowadzone mechanizmy kontroli nad finansami

rzetelności prowadzenia ksiąg, odpowiemy na pytanie, czy księgi Twojej firmy są rzetelnie prowadzone i systematycznie sprawdzane. Nasza analiza jest zupełnie inna niż badanie prze biegłego rewidenta. Skupiamy się głownie na zagrożeniach i ryzykach, jakie mogą doprowadzić do nieuprawnionego wycieku pieniędzy z firmy oraz wprowadzimy rozwiązania, które je zminimalizują,

rozdzielenia kompetencji w obszarze finansów, koncentracji zbyt wielu funkcji finansowych w rękach jednej osoby, aby podzielić odpowiedzialności pomiędzy różne osoby i tym samym ograniczyć ryzyko nadużyć.

przydzielanie obowiązków pracownikom biorącym udział w procesach finansowych. Pomożemy precyzyjnie określić jakie zadania i procesy są powierzone pracownikom zajmującym się finansami, co zapobiegnie zamieszaniu i konfliktom interesów.

⇒ sprawdzimy zobowiązania i należności oraz wprowadzimy skuteczne procedury analizy zobowiązań i należności, aby szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości i podejrzane transakcje.

⇒ sprawdzimy świadomość finansową organizacji i pracowników,  zapewnimy rozwiązania,  że każda osoba podpisująca lub akceptująca dokumenty finansowe jest dobrze poinformowana o ich treści i konsekwencjach.

⇒ przeprowadzimy szkolenia, które podniosą świadomość finansową i zasady etycznego i odpowiedzialnego postępowania dla pracowników zajmujących się finansami.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami, napisz.

Scroll to Top