Audit4You

Audit4You

USŁUGI DLA Spółek

Jeśli pełnisz ważną funkcję w spółce jako członek zarządu, wspólnik lub inny odpowiedzialny pracownik, prawdopodobnie zadajesz sobie wiele pytań dotyczących Twojej roli i obowiązków w obszarze finansów spółki.

Z pewnością jesteśmy w stanie pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania i zapewnić spokój co do działań Twojego biznesu w następujących obszarach:

Wymogów i zasad finansowych związanych z Twoją funkcją. W trosce o Twoją spokojną głowę, dokładnie wyjaśnimy Ci, jakie dokładnie wymogi spoczywają na Tobie jako członku zarządu, wspólniku czy innej odpowiedzialnej osobie w organizacji.

Prawidłowości i uczciwości działań innych członków zarządu lub partnerów. Dzięki naszej pomocy będziesz mógł mieć pewność, że działania podejmowane przez innych członków zarządu lub partnerów są zgodne z przepisami prawa i interesami spółki.

Oszczędnego i racjonalnego dokonywania wydatków i ponoszenia kosztów spółki. Przeprowadzimy szczegółową analizę, która pozwoli Ci na pełną wiedzę na temat wydatków spółki. Będziesz mógł zyskać jasność, na co dokładnie są wydawane pieniądze i czy są one zgodne z przyjętą strategią finansową i rzeczywistymi potrzebami.

Prawidłowości i rzetelności pracy pracowników. Zapewnimy Ci narzędzia i wsparcie, aby móc efektywnie monitorować pracę pracowników. Dzięki temu będziesz wiedział, jak przebiega ich praca oraz czy działają uczciwie i rzetelnie.

Rzetelnej księgowość i poprawności procesów finansowych. Ustalimy  i sprawdzimy jak przebiega praca księgowej oraz pracowników zaangażowanych w procesy finansowe.

Nasz zespół ekspertów jest gotowy dostarczyć profesjonalne wsparcie poprzez audyt, doradztwo i wdrożenia, co pozwoli Ci działać pewnie i efektywnie w spółce.

USŁUGI

Audyt śledczy

Audyt śledczy to dokładne i gruntowne badanie obszaru finansowego w celu wykrycia nieprawidłowości, ustalenia przyczyn ich wystąpienia i skutków finansowych oraz identyfikacji osób odpowiedzialnych, które mogą mieć cechy nadużyć, oszustw lub niegospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Więcej na temat audytu śledczego przeczytasz TUTAJ.

Due diligence

Usługa Due diligence to kompleksowe badanie sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa finansowego oraz identyfikacji ryzyka finansowego dla przyszłych inwestorów oraz dostarcza danych do optymalizacji działań firmy. Ma na celu zebranie informacji  niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikację kluczowych czynników wpływających na tę wartość. 

Finansowe compliance

Usługa finansowego compliance polega na zapewnieniu zgodności działań organizacji z normami prawno-etycznymi oraz przepisami z obszaru finansów, a także na zapobieganiu nadużyciom i nieprawidłowościom wewnętrznym. Obejmuje ona tworzenie efektywnych systemów compliance, w tym procedur i polityk zarządzania ryzykiem nadużyć i korupcji, dostosowanych do kultury organizacyjnej i przepisów prawnych.

Doradztwo biznesowe

Usługa doradztwa to m.in. wszystkie powyższe usługi, a ponadto konsultacje z ekspertem, o których przeczytasz więcej w zakładce poświęconej tej usłudze.

Kliknij TUTAJ.

Jeśli wybrałeś usługę lub chcesz nam zadać dodatkowe pytania, napisz lub zadzwoń.

Jak zabezpieczyć Spółkę przed błędnymi działaniami wspólników?

Zabezpieczanie się przed błędami i nieuczciwymi działaniami wspólników czy członków zarządu jest kluczowe dla zapewnienia transparentności w działaniu spółki. Aby tego dokonać, warto wiedzieć, jakie kroki podjąć w tej kwestii.

Nasza oferta obejmuje poniższe działania:

Sprawdzenie obowiązujących w Spółce zasad. Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z regulaminami, umowami spółki oraz statutem, aby poznać zasady, na jakich opiera się funkcjonowanie spółki.

Zweryfikowanie podziału obowiązków i odpowiedzialności. Istotne jest, aby każda osoba w zarządzie lub gronie wspólników miała wyraźnie określone zadania i odpowiedzialności, co pomaga uniknąć zamieszania i niejasności.

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla spółki. Przeprowadzenie szczegółowej analizy może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych działań, które mogą szkodzić interesom spółki.

Wypracowanie odpowiednich rozwiązań. Raz wykryte zagrożenia powinny zostać skutecznie przeciwdziałanie poprzez określenie odpowiednich procedur i polityk.

Zapewnienie klarownej komunikacji i informacji. Istotne jest, aby między członkami zarządu, wspólnikami czy partnerami istniała transparentna komunikacja i wymiana informacji, co pozwoli na lepsze zrozumienie działań podejmowanych w spółce.

Określenie zasad dysponowania majątkiem spółki. Wypracowanie jasnych i praktycznych zasad w zakresie zarządzania majątkiem spółki pomaga uniknąć nieporozumień i niejasności.

Wskazanie osoby decyzyjnej i sposobu raportowania. Ważne jest, aby wyznaczyć osobę, która podejmuje ostateczne decyzje i jasno określić, jak należy do niej raportować.

Precyzyjne określenie upoważnień i umocowań. Każdy członek zarządu, wspólnik czy partner powinien mieć jasno określone uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi oraz zaciągania zobowiązań i podpisywania umów.

Na czym polega odpowiedzialność zarządu?

Odpowiedzialność zarządu spółki w obszarze finansowym jest niezwykle istotna, ponieważ spoczywają na nim obowiązki wynikające głównie z przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości oraz ustawy podatkowe. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami finansowymi, wpływać negatywnie na wizerunek spółki, a nawet pociągnąć za sobą konsekwencje karne.

Jeśli chcesz być pewny, że jako członek zarządu spełniasz wszystkie wymogi prawne w zakresie finansów oraz upewnić się, że spółka jest odpowiednio zabezpieczona, możemy Ci w tym pomóc.

Nasza oferta obejmuje:

⇒ Analizę obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości oraz polityki rachunkowości, aby upewnić się, że są one zgodne z przepisami prawa i odpowiednie dla potrzeb spółki.

⇒ Sprawdzenie rzetelności i sprawdzalności prowadzonych ksiąg rachunkowych, aby zapewnić wiarygodność danych finansowych.

⇒ Weryfikację rzetelności sporządzanych sprawozdań, aby mieć pewność, że prezentują one rzeczywisty stan finansów spółki.

⇒ Prawidłowość analizy zobowiązań pod kątem potencjalnych przesłanek o ogłoszenie upadłości, co pozwoli uniknąć nieprawidłowych decyzji w tym zakresie.

⇒ Sprawdzenie poprawności procedur windykacji należności, aby zapewnić optymalny przepływ finansowy i minimalizować ryzyko związane z niespłaconymi zobowiązaniami.

Zagrożenia finansowe Spółki

Uszczelnienie  i uzdrawianie przepływów finansowych.

Wielu przedsiębiorców w Polsce doświadcza skutków nadużyć finansowych, co jest niepokojącym trendem. Statystyki ukazują przerażający obraz, ponieważ odsetek firm padających ofiarą nadużyć rośnie z roku na rok. W 2018 roku było to 17%, a już w 2020 roku aż 49%.

Te liczby są alarmujące, a skutki nadużyć finansowych są bolesne dla wielu przedsiębiorców. Aż 61% z nich deklaruje, że straciło ponad 400 tysięcy złotych, a ponad 1/3 wskazuje, że ich straty sięgnęły ponad 4 miliony złotych!

Teraz, zanim padniesz ofiarą podobnych nadużyć, zadaj sobie pytanie: jak jest w Twojej firmie?

Twoja firma może być podatna na różne zagrożenia finansowe, dlatego warto zacząć działać już teraz. Przyjrzyj się swoim systemom i procedurom finansowym, upewnij się, że kompetencje odpowiedzialnej osoby są jasno określone i że każdy pracownik, który zajmuje się finansami, zna podstawowe zasady postępowania.

Nasza oferta obejmuje między innymi sprawdzenie oraz ustalenie:

kompetencji osoby odpowiedzialnej za finanse oraz jakie zostały wprowadzone mechanizmy kontroli nad finansami

rzetelności prowadzenia ksiąg, odpowiemy na pytanie, czy księgi Twojej firmy są rzetelnie prowadzone i systematycznie sprawdzane. Nasza analiza jest zupełnie inna niż badanie prze biegłego rewidenta. Skupiamy się głownie na zagrożeniach i ryzykach, jakie mogą doprowadzić do nieuprawnionego wycieku pieniędzy z firmy oraz wprowadzimy rozwiązania, które je zminimalizują,

rozdzielenia kompetencji w obszarze finansów, koncentracji zbyt wielu funkcji finansowych w rękach jednej osoby, aby podzielić odpowiedzialności pomiędzy różne osoby i tym samym ograniczyć ryzyko nadużyć.

przydzielanie obowiązków pracownikom biorącym udział w procesach finansowych. Pomożemy precyzyjnie określić jakie zadania i procesy są powierzone pracownikom zajmującym się finansami, co zapobiegnie zamieszaniu i konfliktom interesów.

⇒ sprawdzimy zobowiązania i należności oraz wprowadzimy skuteczne procedury analizy zobowiązań i należności, aby szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości i podejrzane transakcje.

⇒ sprawdzimy świadomość finansową organizacji i pracowników,  zapewnimy rozwiązania,  że każda osoba podpisująca lub akceptująca dokumenty finansowe jest dobrze poinformowana o ich treści i konsekwencjach.

⇒ przeprowadzimy szkolenia, które podniosą świadomość finansową i zasady etycznego i odpowiedzialnego postępowania dla pracowników zajmujących się finansami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami, napisz lub zadzwoń.

Scroll to Top